top of page

Certificaat: IRO Trainer !!

Afgelopen weekend ben ik in Salzburg geweest om examen te doen om IRO trainer te worden. Het examen bestond uit een theorie examen en praktijkoefeningen. Het theorie examen had veel open vragen op veel verschillende vlakken; trainerskenmerken en -skills, trainingsopbouw, gezondheidsvragen over de hond en vragen over de PO (Prüfungsordnung). Daarnaast twee video's van jonge honden in een vlakte-verwijzing en een puinverstek-verwijzing die we moesten analyseren en de vervolgstappen moesten bepalen en opschrijven voor hond, helper en hondengeleider. Lastig detail; vragen en antwoorden in het engels! Met andere woorden, het viel niet mee! Met vooraf een opmerking dat iedereen die niet 75% goed zou scoren niet naar de praktijkoefeningen zou gaan, bracht een behoorlijke druk op de schouders. Zweten was het! De praktijkoefeningen werden beoordeeld door 4 IRO trainers (en MRT classifiers/IRO keurmeesters) Magdalena Koczera, Jerneja Ternovec, Gerd Thanner en Alois Russegger. Organisator Arnold Landauer had iedereen in tweetallen ingedeeld en zo mochten we een hond (verbeter-)oefeningen laten doen in de vlakte en in het puin (blafbox). Eerst was de ene trainer/de andere helper en daarna werden de rollen omgedraaid helper/trainer. Ik was twee dagen samen met Andrej žunič uit Slovenië ingedeeld, en aangezien hij een ervaren en zeer goede hondengeleider is liep dat heel goed. We hebben prima samengewerkt en konden de honden verbeteren en de geleider huiswerk meegeven. In het puinverstek mochten we de kleine stuiterbal Parson Russel Terrier van Renate Ebers leren blaffen én krabben voordat hij zijn spelbeloning kreeg. Wat een ijverig en leuk hondje van net een jaar oud! Een plezier om te trainen en de verbetering was gelijk ook zichtbaar. De volgende dag in de vlakte stonden twee duitse herder pups ter beschikking van ca. 14 weken, die we hebben laten zien hoe leuk een balletje kan zijn en welke stappen genomen moeten worden om tot een blaffende of een bringselverwijzing te komen. Er was gevraagd of we eigen honden mee konden nemen, en ik heb Luca meegenomen naar Oostenrijk. Ariz mag volgende week aantreden op het WK en die heb ik lekker thuis gehouden, niet wetende wat mij met dit Trainersweekend te wachten stond. Luca heeft prima gewerkt in de vlakte oefeningen en op de blafbox. Ik heb natuurlijk onwetende hondengeleider met haar gespeeld zodat de trainers die Luca en mij moesten trainen alle juiste vragen moesten stellen om een passende oefening aan Luca te kunnen aanbieden. In totaal waren 17 examenkandidaten uitgenodigd, uit Canada, Estland, Taiwan, Slovenië, Kroatië, Colombia, Duitsland en Nederland. Van deze groep zijn er 7 geslaagd, waaronder ook Andrej žunič! Leuk detail: ook Edwin de Vries van Solferino is geslaagd; dus we kunnen best concluderen dat we in Nederland weten hoe het moet, een reddingshond trainen. Ongelooflijk jammer en teleurstellend was het wel voor de overige trainers die niet door waren. Het aankomend jaar worden we alle 7 nog een paar keer uitgenodigd voor een trainersweekend en dan zouden we volgend jaar als internationaal trainer namens de IRO uitgezonden kunnen worden. Dus; NRO's die aangesloten zijn bij de IRO; in 2019 ben ik beschikbaar als IRO Trainer !!

 

Last weekend I went to Salzburg to graduate to become an IRO trainer. The exam consisted of a theory exam and practice exercises. The theory exam had many open questions in many different areas; trainers characteristics and skills, building up dogtraining, dog health questions and questions about the PO (Prüfungsordnung). In addition, they showed two videos of young dogs in area and rubble which we had to analyze and have to determine and write down tips and learningsteps for dog, helper and doghandler. Tough detail; questions and answers in English! In other words, it was a challenge! The extra remark that anyone who did not score 75% would not go to practice exercises put a lot of pressure on the shoulders. Difficult it was!

The practice exercises were evaluated by 4 IRO trainers (and MRT classifiers / IRO judges) Magdalena Koczera, Jerneja Ternovec, Gerd Thanner and Alois Russegger. Organizer Arnold Landauer had divided everyone into pairs of two and so we could work with a dog and give him (improved) exercises in the area and rubble (barkingbox). First, one was trainer / the other helper and later on the roles were turned helper / trainer.

I was two days assigned together with Andrej žunič from Slovenia, an experienced and very good doghandler, and that went very well. We worked fine and were able to improve the dogs and give the doghandler homework. In the rubble we could learn the little Parson Russle Terrier from Renate Ebers to bark and scratch at the barkbox before he got his game reward. What a diligent and cute dog of just one year old! A pleasure to train and the improvement was also visible. The next day in the area, two German shepherd puppies of about 14 weeks old were available which we showed how nice a ballgame can be and what steps should be taken to teach a bark or a bringsel alert.

It was asked if we could take our dogs, and I brought Luca to Austria. Ariz may attend the World Championships next week, and he was well kept at home, not knowing what to expect with this Trainers weekend. Luca worked well in the area exercises and on the barkingbox. I naturally played ignorant doghandler with her so the trainers who had to train Luca and me had to ask all the right questions to offer Luca a suitable training exercise.

.

A total of 17 exam candidates were invited from Canada, Estonia, Taiwan, Slovenia, Croatia, Colombia, Germany and the Netherlands. Of this group, 7 have passed, including Andrej žunič! Nice detail: Edwin de Vries of Solferino (Netherlands) also succeeded; so we can conclude that we know in the Netherlands how to train a dog to be a SAR dog. Incredibly sad and disappointing it was for the other trainers who didn't pass this weekend.

In the coming year we all 7 will be invited several more times for a trainersweekend and then we could be broadcasted as an international trainer on behalf of the IRO next year. So; NROs affiliated to the IRO; in 2019 I will be available as IRO Trainer !!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page